کاموای من
یکشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٩
طریقه بافت دندان موشی ... نظرات() 

در رج انتهایی کار تمام دانه ها ٢تایکی شده و ١ژته میاندازیم.(٢تایکی.١ژته)

رج پشت از رو بافته میشود و ژته ها را باز میبافیم.

٣رج ساده بافی میکنیم.

کار از قسمت ژته ها تا شده وسمت پشت کار پس دوزی میشود.

از این بافت برای لباس دخترانه استفاده میشود.

اگر بخواهیم دندان موشی درشت تری داشته باشیم.١رج تمام دانه ها را ٢تایکی کرده و در رج بعد یکی بافته ١ژته می اندازیم.